Utagawa Yoshitsuna: Game pieces - Museum of Fine Arts