Utagawa Kuniaki: The Hour of the Dragon (Tatsu no koku), from the series A Yoshiwara Clock (Yoshiwara tokei) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Kuniaki

Title: The Hour of the Dragon (Tatsu no koku), from the series A Yoshiwara Clock (Yoshiwara tokei)

Date: 1861

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image