Toyokawa Yoshikuni: Kajiwara Heizo Koubaitazuna Actor Nakamura Utaemon as Kajiwara Heizo Kagetoki - Museum of Fine Arts

Artist: Toyokawa Yoshikuni

Title: Kajiwara Heizo Koubaitazuna Actor Nakamura Utaemon as Kajiwara Heizo Kagetoki

Date: 1821

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image