Toyokawa Yoshikuni: Actor Hyakumura Momotaro - Museum of Fine Arts

Artist: Toyokawa Yoshikuni

Title: Actor Hyakumura Momotaro

Date: 1822

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...