Gigado Ashiyuki: Actors Nakamura Utaemon III (Shikan) as Yorikane (R) and Fujikawa Kayû as Takao (L) - Museum of Fine Arts

Artist: Gigado Ashiyuki

Title: Actors Nakamura Utaemon III (Shikan) as Yorikane (R) and Fujikawa Kayû as Takao (L)

Date: 1816

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image