Gigado Ashiyuki: Actor Nakamura Matsue III - Museum of Fine Arts

Artist: Gigado Ashiyuki

Title: Actor Nakamura Matsue III

Date: 1829

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image