Kinoshita Hironobu I: Actors Mimasu Baisha I as Sasahara Shinzaburô and Arashi Rinosuke I as Kiso no Dôji (R), and Arashi Rikaku II as Miyamoto Musashi (L), in the play Ganryûjima - Museum of Fine Arts

Artist: Kinoshita Hironobu I

Title: Actors Mimasu Baisha I as Sasahara Shinzaburô and Arashi Rinosuke I as Kiso no Dôji (R), and Arashi Rikaku II as Miyamoto Musashi (L), in the play Ganryûjima

Date: 1862

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...