Kinoshita Hironobu I: Actor Kataoka Gatô II as Sarashina Tsumorinosuke in Jiraiya Monogatari - Museum of Fine Arts

Artist: Kinoshita Hironobu I

Title: Actor Kataoka Gatô II as Sarashina Tsumorinosuke in Jiraiya Monogatari

Date: 1864

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...