Utagawa Yoshitaki: Actor Arashi Rikaku II as Katsuyori - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: Actor Arashi Rikaku II as Katsuyori

Date: 1861

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image