Toshusai Sharaku: Morita Kanya VIII as Uguisu no Jirôsaku in the Play Katakiuchi Noriaibanashi - Metropolitan Museum of Art

Artist: Toshusai Sharaku

Title: Morita Kanya VIII as Uguisu no Jirôsaku in the Play Katakiuchi Noriaibanashi

Date: 1794

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...