Utagawa Hiroshige: Shinagawa Samesu Asa no Kei - Metropolitan Museum of Art

Similar Prints Compare Prints...