Mizuno Toshikata: Flight (Chinsen chihô no go-mei no Nihon-kôhei shin-hei hyaku-yo-nin o uchi shirizoku), Meiji period, - Harvard Art Museum

Artist: Mizuno Toshikata

Title: Flight (Chinsen chihô no go-mei no Nihon-kôhei shin-hei hyaku-yo-nin o uchi shirizoku), Meiji period,

Date: Meiji period, 1868-1912

Details: More information...

Source: Harvard Art Museum
Browse all 5,243 prints...

Similar Prints Compare Prints...