Mizuno Toshikata: Triptych:

Artist: Mizuno Toshikata

Title: Triptych: "Kaigun shoko to seishin no senryaku toron suru zu", Meiji period, dated 1894

Date: Meiji period, 1868-1912

Details: More information...

Source: Harvard Art Museum
Browse all 5,243 prints...

Similar Prints Compare Prints...