Utagawa Kunisada: The True Loyal Retainers 1: Sawamura Sojuro III as Oishi Kuranosuke Fujiwara no Yoshio - Edo Tokyo Museum

Artist: Utagawa Kunisada

Title: The True Loyal Retainers 1: Sawamura Sojuro III as Oishi Kuranosuke Fujiwara no Yoshio

Details: More information...

Source: Edo Tokyo Museum
Browse all 6,165 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...