Utagawa Kuniyoshi: No. 9 Konosu 鴻巣 / Kisokaido rokujoku tsugi no uchi 木曾街道六十九次之内 (Sixty-Nine Post Stations of the Kisokaido) - British Museum

Artist: Utagawa Kuniyoshi

Title: No. 9 Konosu 鴻巣 / Kisokaido rokujoku tsugi no uchi 木曾街道六十九次之内 (Sixty-Nine Post Stations of the Kisokaido)

Date: 1852 (5th month)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Woodblock print, oban tate-e. Konosu Station. Musashi no Kami Morono (Ko no Morono, the historical Kira Yoshinaka) being taken through the snow to a hiding place (Inset: roadside village and distant hills).

Download Image

Similar Prints Compare Prints...