Utagawa Hiroshige III: Shinbashi tetsudo / Tokyo kaika meisho zue no uchi - British Museum

Artist: Utagawa Hiroshige III

Title: Shinbashi tetsudo / Tokyo kaika meisho zue no uchi

Date: 1870s

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Woodblock print. View of Shinbashi railway station in Tokyo.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...