Kobayashi Kiyochika: Meiji juyonnen nigatsu juichinichi yoru taika - British Museum

Artist: Kobayashi Kiyochika

Title: Meiji juyonnen nigatsu juichinichi yoru taika

Date: 1881

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...