Isoda Koryusai: Echizenya-uchi Morokoshi / Hinagata Wakana no Hatsumoyo - British Museum

Artist: Isoda Koryusai

Title: Echizenya-uchi Morokoshi / Hinagata Wakana no Hatsumoyo

Date: 1775 (circa)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...