Azechi Umetaro: Tokyo Kaiko Zue - Sengaku Temple - Artelino

Similar Prints Compare Prints...