Yoshida Toshi: Series of Black and White, E - Artelino