Utagawa Yoshitsuya: Horse Race - Tokaido No Uchi (2 oban sheets) - Artelino

Similar Prints Compare Prints...