Yoshifuji: WO-RO-SI-IA-ZIN (Russians) - Asian Collection Internet Auction

Artist: Yoshifuji

Title: WO-RO-SI-IA-ZIN (Russians)

Date: 1861

Details & Prices: Unfortunately the source of this print no longer exists.

Source: Asian Collection Internet Auction

Similar Prints Compare Prints...