Kano Shugen Sadanobu: (敦盛) - Ritsumeikan University