Kano Shugen Sadanobu: 「忠孝十二支之内」 - Ritsumeikan University

Artist: Kano Shugen Sadanobu

Title: 「忠孝十二支之内」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description:

「忠孝十二支之内」 「亥」「早野勘平」

Download Image