Kano Shugen Sadanobu: 「忠孝十二支之内」 - Ritsumeikan University