Utagawa Yoshitaki: 「藤川ノお扇」 - Ritsumeikan University