Utagawa Yoshitaki: 「神祇礼智信の内」 - Ritsumeikan University

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: 「神祇礼智信の内」

Details: More information...

Source: Ritsumeikan University
Browse all 12,302 prints...

Description: 「神祇礼智信の内」 「仁」「三浦の助義弘」

Download Image