Katsukawa Shun'ei: (忠臣蔵討入り 3) - Ritsumeikan University