Torii Kiyomasu I: Actors; Tsugawa Kamon and Arashi Mitsugoro - Minneapolis Institute of Arts

Artist: Torii Kiyomasu I

Title: Actors; Tsugawa Kamon and Arashi Mitsugoro

Date: c. 1730

Details: More information...

Source: Minneapolis Institute of Arts
Browse all 2,121 prints...

Description: hoso-ban, urushi-e

Download Image