Asai Kiyoshi: Okuno-Hosomichi Io-Ji Izaka - Metropolitan Museum of Art

Artist: Asai Kiyoshi

Title: Okuno-Hosomichi Io-Ji Izaka

Date: dated 1965

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...

Download Image