Ryuryukyo Shinsai: Candlestand and Book - Metropolitan Museum of Art