Ryuryukyo Shinsai: Books - Metropolitan Museum of Art