Ryuryukyo Shinsai: Fire-Holder and Tea-Box - Metropolitan Museum of Art