Katsukawa Shunsho: The Third Matsumoto Koshiro as a Samurai Standing - Metropolitan Museum of Art

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: The Third Matsumoto Koshiro as a Samurai Standing

Date: 1769 or 1770

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...

Download Image