Katsukawa Shunsho: The Second Yamashita Kinsaku in the Role of Shigenoi - Metropolitan Museum of Art

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: The Second Yamashita Kinsaku in the Role of Shigenoi

Date: summer, 1772

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...