Katsukawa Shunko: Bando Mitsugoro I in the Role of Asahina no Saburo, Drama

Artist: Katsukawa Shunko

Title: Bando Mitsugoro I in the Role of Asahina no Saburo, Drama "Sono Kyodai Fuji no Sugatami"

Date: 1776

Details: More information...

Details: ARC Ukiyo-e Database

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...