Nishimura Shigenobu: Minamoto Yorimitsu and Hirai no Yasumasa - Honolulu Museum of Art

Artist: Nishimura Shigenobu

Title: Minamoto Yorimitsu and Hirai no Yasumasa

Date: c. 1730

Details: More information...

Source: Honolulu Museum of Art
Browse all 5,435 prints...