Utagawa Kunimasa: The Kabuki Play Chinzei Hachiro Eiketsu-banashi - Edo Tokyo Museum

Artist: Utagawa Kunimasa

Title: The Kabuki Play Chinzei Hachiro Eiketsu-banashi

Details: More information...

Source: Edo Tokyo Museum
Browse all 6,165 prints...

Download Image