Utagawa Kunimasa: The Kabuki Play Yoshitsune Senbon-zakura - Edo Tokyo Museum

Artist: Utagawa Kunimasa

Title: The Kabuki Play Yoshitsune Senbon-zakura

Details: More information...

Source: Edo Tokyo Museum
Browse all 6,165 prints...

Download Image