Tsukioka Yoshitoshi: Theater Portrait Pairs for the Iroha Syllabary: Horibe Yasubei Taketsune and Omitsu - Edo Tokyo Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Theater Portrait Pairs for the Iroha Syllabary: Horibe Yasubei Taketsune and Omitsu

Details: More information...

Source: Edo Tokyo Museum
Browse all 6,165 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...