Torii Kiyohiro: The Actor Sanogawa Ichimatsu II as Ume no Yoshibei - University of Wisconsin-Madison

Artist: Torii Kiyohiro

Title: The Actor Sanogawa Ichimatsu II as Ume no Yoshibei

Date: 1750-1760

Details: More information...

Source: University of Wisconsin-Madison
Browse all 2,908 prints...

Download Image