Katsukawa Shuntei: Nanko Akasaka Rojo no zu - British Museum

Artist: Katsukawa Shuntei

Title: Nanko Akasaka Rojo no zu

Date: 1770-1820 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...