Chokosai Eisho: Seiro Bikun Dochu Gomai - British Museum

Artist: Chokosai Eisho

Title: Seiro Bikun Dochu Gomai

Date: 1780-1800 (floruit)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description: Woodblock print. Bijinga. The courtesan Hinazuru of the Chojiya with her young attendants (kamuro) Tsurashi and Tsurano.Set of 5.

Download Image