Katsukawa Shunzan: Sanmai-zuzuki Yodo-gawa tsutsumi Hachiman yo no zu - British Museum

Artist: Katsukawa Shunzan

Title: Sanmai-zuzuki Yodo-gawa tsutsumi Hachiman yo no zu

Date: 1782-1798 (circa;floruit)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...