Tsukioka Kogyo: Nogaku zue (Pictures of No Theatre) - British Museum

Artist: Tsukioka Kogyo

Title: Nogaku zue (Pictures of No Theatre)

Date: 1897

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...