Katsukawa Shunsho: Dai-mon no sekisho / Yoshiwara Hakkei - British Museum

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Dai-mon no sekisho / Yoshiwara Hakkei

Date: 1726-1792 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...