Utagawa Toyoharu: Uki-e wakoku no keiseki Aki no kuni Itsukushima Benzaiten sairei no zu - British Museum

Artist: Utagawa Toyoharu

Title: Uki-e wakoku no keiseki Aki no kuni Itsukushima Benzaiten sairei no zu

Date: 1735-1814 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Woodblock print. Uki-e. Japan, festival at Itsukushima Benzaiten shrine, figures and boats.

Download Image