Nishimura Shigenaga: Shin-Yoshiwara Kocho-machi Daimon-guchi - British Museum

Artist: Nishimura Shigenaga

Title: Shin-Yoshiwara Kocho-machi Daimon-guchi

Date: 1740 (circa)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...