Utagawa Yoshitaki: Shianui Monogotari - The Art of Japan

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: Shianui Monogotari

Date: c. 1875

Details & Prices: More information...

Source: The Art of Japan
Browse all 1,399 prints...

Description:

Att. Yoshitaki, finished painting for a print. Ex coll. Dean Schwab. Kataoka Gado III as Toraishi Hachiro Takekado, Ichikawa Sadanji as Otomo Wakanahime, and Nakamura fukusuke as Toriyama Shusaku Terutada in "Shiranui Monogotari". Illus. Schwab

Download Image