Tsuruya Kokei: Bando Hikosaburo and Onoe Tatsunosuke - Kabuki - Artelino

Artist: Tsuruya Kokei

Title: Bando Hikosaburo and Onoe Tatsunosuke - Kabuki

Date: 1999.

Details & Prices: Tsuruya Kokei: Bando Hikosaburo and Onoe Tatsunosuke - Kabuki - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

Bando Hikozaburo VIII as Fujiwara Shihei and Onoe Tatsunosuke II as Umemaru in the play "Kuruma Biki". Culminant Series XIII. Design 4.

Download Image