Mizuno Toshikata: Samurai and Geisha - Artelino

Artist: Mizuno Toshikata

Title: Samurai and Geisha

Date: Ca. 1900-10s.

Details & Prices: Mizuno Toshikata: Samurai and Geisha - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...